2 Arduino & MATLAB

Digitálny a analógový vstup

Ako si poradiť v výstupom na doske Arduino sme si vysvetlili v predošlej časti. V tejto sa sústredíme na vstupy. Arduino MEGA disponuje množstvom digitálnych vstupov (môžu fungovať aj ako digitálne výstupy)označené ako DIGITAL a 16 analógovými vstupmi označenými ako ANALOG IN.

Čo budeme potrebovať?

Schéma

Zapojte prosím súčiastky podľa uvedenej schémy

Príklad dráhy

Príklad dráhy

Programujeme Arduino

Digital / Analog input

Digitálnym vstupom D8 budeme čítať stav tlačidla. Analógový signál z potenciometra prečítame na vstupe A0. Pre čítanie hodnou používame príkazy readDigitalPin a readVoltage. Ukážme si na príklade ako tieto príkazy fungujú a rovno využime poznatky získané v predošlej časti a využime aj príkazy na výstup.

a=arduino
tic
while toc<60 % program pobeží 60s
    di=a.readDigitalPin('D8'); % prečítaj digitálny vstup
    ai=a.readVoltage('A0');% prečítaj analógový vstup
    a.writeDigitalPin('D9',di); % zapíš na digitálny výstup
    a.writePWMVoltage('D7',ai); % zapíš PWM 
    [di ai toc] % výpis na obrazovku
end

Spustite uvedený progam. Stlačte tlačídlo, pootočte poteciometrom a sledujte čo robia LED a čo sa deje na vašej obrazovke. Ak by ste chceli program spustiť znova, vynechajte prvý riadok - a=arduino. Tento objekt je už vytvorený a nie je možné vytvoriť ho opakovane. Objekt a môžete vymazať spolu s ďalšími premennými príkazom clear.