Pravidlá súťaže pre ročník 2021

Všeobecné

 1. Súťaže sa zúčastňujú tímy, ktoré reprezentujú školu. Za jednu školu môže súťažiť viac tímov. Počet členov tímu nie je limitovaný. Za člena tímu môžeme považovať aj študenta, ktorý sa venuje dizajnu alebo propagácii. Odporúčame max. 6 členov. Každý tím si zvolí jedného lídra, ktorý bude komunikovať s organizátorom.
 2. Škole zapojenej do súťaže bude organizátorom zapožičaná jedna kompletná stavebnica (zmluva o zapožičaní). Po ukončení súťaže škola stavebnicu vráti organizátorovi (v prípade, že nebude pokračovať v ďalšom ročníku). V prípade, že škola prihlási do súťaže viac tímov, môže si vyžiadať ďalšiu stavebnicu od organizátora do zápožičky, alebo si smie poskladať robot podľa zoznamu súčiastok sama.
 3. V ročníku 2021 sa bude súťažiť online pomocou simulačného modelu vo výpočtovom prostredí MATLAB.
 4. Súťažiaci tím je povinný informovať o svojej aktivite formou vlastnej webstránky (napr. časť školského webu).
  1. Líder tímu bude informovať organizátora o umiestnení tejto stránky najneskôr dva týždne pred súťažou. Nesplnenie tejto úlohy má za následok vylúčenie zo súťaže a povinnosť vrátiť kompletnú stavebnicu organizátorovi!
  2. Organizátor zverejní na svojej stránke odkazy na stránku súťažiacich tímov.
  3. Web musí obsahovať
   1. názov tímu
   2. mená členov tímu a ich úlohy v tíme
   3. kontaktný e-mail
  4. Fungujúci web je podmienkou účasti na finálovom kole, ktoré sa bude konať online 30. aprila 2021.
  5. Odporúčané sú aj iné formy propagácie (facebook, instagram, youtube). Pri propagácii využívajte #road2fei.
 5. Robot musí prejsť po definovanej súťažnej trase. Na programovanie robota bude použitý MATLAB a simulačný model v prostredí Simulink. Trasa je vyznačená čiernou čiarou na bielom podklade. Trasa bude vytvorená z blokov dostupných na stránke robotquare.com pomocou simulačného modelu.

 6. Cieľom je absolvovať trasu (prejsť celým profilom) za čo najkratší čas pričom:
  1. opustiť čiaru - robot musí pri pohľade zhora zakrývať čiaru
  2. súťažiaci nesmie modifikovať testovací model - jediná povolená zmena je vlastný riadiaci algoritmus
 7. Robot si nesmie skracovať dráhu opustením čiary. Na konci trate je otočka, ktorú robot musí prejsť a pomocou nej sa vracia späť po trati na začiatok, kde bude cieľ. Na trati bude rozdvojka s kratšou a dlhšou časťou. V algoritme môžu súťažiaci rozhodnúť, ktorú cestu robot zvolí.
 8. Zástupca tímu pošle organizátorovi testovací model s vlastným algoritmom najneskôr týždeň pred súťažou (23. apríl 2021). Do fináloveho kola postúpia tímy, ktoré budú schopné prejsť testovaciu dráhu v modeli.

Priebeh súťaže

 1. Organizátor odtestuje algortimus v testovacom modeli. Po úspešnom pokuse sa riadiaci algorimus prekopíruje do súťažného modelu a znova spustí. časomiera sa spustí prechodom prvej brány. Časomiera sa zastavuje:
  1. keď robot úspešne absolvoval trasu a prejde štartovou čiarou z opačnej strany (úspešný pokus)
  2. keď robot opustí trasu
 2. Výsledné poradie sa stanoví na základe najlepšieho času úspešného pokusu. Víťazom sa stáva tím s najkratším dosiahnutým časom.
 3. Okrem víťazného tímu budú udelené špeciálne ceny:
  1. cena za marketing - získava ju tím s najvyšším počtom bodov. Body sa získavajú na základe dosiahnutých výsledkov zo sociálnych sietí Facebook, Instagram a Youtube. Výpočet je nasledovný: Marketingový_bod=počet_FB_page_likes+počet_Instagram_followers+(views_youtube*(likes-dislikes))
   1. odporúčame zriadiť facebook page - do výpočtu sa použije počet likes na facebook stránke
   2. odporúčame zriadiť instagram účet - do výpočtu sa použije počet sledovateľov (followers)
   3. odporúčame zriadiť youtube kanál - do výpočtu sa započíta suma všetkych videní daného kanála a rozdiel medzi likes a dislikes na jednotlivých videách
   4. všetky vami zriadené propagačné kanály zverejnite na svojej stránke
   5. pri propagácii využívajte #road2fei
   6. výpočet Marketingových bodov sa bude konať na základe počtov v deň konania súťaže o 10:00
 4. Výsledky budú zverejnené bezprostredne po ukončení súťaže po porade rozhodcov.

S rozhodcami sa na súťaži neháda! :)

Ceny pre víťazov

 • 1. miesto 500 EUR
 • 2. miesto 300 EUR
 • 3. miesto 200 EUR

Špecialnu cenu 200 EUR získa škola víťazného tímu.