Pravidlá

Všeobecné

 1. Súťaže sa zúčastňujú tímy, ktoré reprezentujú školu. Za jednu školu môže súťažiť viac tímov. Počet členov tímu nie je limitovaný. Za člena tímu môžeme považovať aj študenta, ktorý sa venuje dizajnu alebo propagácii. Odporúčame max. 6 členov. Každý tím si zvolí jedného lídra, ktorý bude komunikovať s organizátorom.
 2. Škole zapojenej do súťaže bude organizátorom zapožičaná jedna kompletná stavebnica (zmluva o zapožičaní). Po ukončení súťaže škola stavebnicu vráti organizátorovi (v prípade, že nebude pokračovať v ďalšom ročníku). V prípade, že škola prihlási do súťaže viac tímov, môže si vyžiadať ďalšiu stavebnicu od organizátora do zápožičky, alebo si smie poskladať robot podľa zoznamu súčiastok sama.
 3. Súťažiaci tím je povinný informovať o svojej aktivite formou vlastnej webstránky (napr. časť školského webu).
  1. Líder tímu bude informovať organizátora o umiestnení tejto stránky najneskôr do 23.9.2019. Nesplnenie tejto úlohy má za následok vylúčenie zo súťaže a povinnosť vrátiť kompletnú stavebnicu organizátorovi!
  2. Organizátor zverejní na svojej stránke odkazy na stránku súťažiacich tímov.
  3. Web musí obsahovať
   1. názov tímu
   2. mená členov tímu a ich úlohy v tíme
   3. kontaktný e-mail
  4. Fungujúci web je podmienkou účasti na finálovom kole, ktoré sa bude konať 23.10.2019 na FEI STU.
  5. Odporúčané sú aj iné formy propagácie (facebook, instagram, youtube). Pri propagácii využívajte #road2fei.
 4. Robot musí prejsť po definovanej súťažnej trase. Trasa je vyznačená čiernou čiarou na bielom podklade. Trasa bude vytvorená z blokov dostupných na stránke robotquare.com

 5. Cieľom je absolvovať trasu za čo najkratší čas pričom súťažný robot nesmie (porušenie niektorých z pravidiel znamená neplatnú jazdu):
  1. opustiť čiaru - robot musí pri pohľade zhora zakrývať čiaru
  2. poškodiť trať, zanechať na nej stopy alebo svoje časti
  3. komunikovať s externým zariadením (všetko potrebné si robot nesie so sebou)
  4. robota sa počas súťažnej jazdy nesmie nikto dotýkať
 6. Každý tím má 3 pokusy na prechod trasy. Započítava sa najlepší čas.

Priebeh súťaže

 1. Zástupca tímu položí robot na štartovaciu čiaru. Po zapnutí si robot môže nakalibrovať snímač čiary po dobu 10s. Samostatné sledovanie čiary sa môže spustiť dodatočným tlačidlom na robote. Časomiera sa spustí prechodom štartu. Od tohto momentu sa nesmie nikto robota dotýkať až po prejazd cieľom. Časomiera sa zastavuje:
  1. keď robot úspešne absolvoval trasu a prejde štartovou čiarou z opačnej strany (úspešný pokus)
  2. keď robot opustí trasu na dlhší čas - cca 15s (neúspešný pokus)
  3. keď sa niekto dotkne robota (neúspešný pokus)
 2. Výsledné poradie sa stanoví na základe najlepšieho času úspešného pokusu. Víťazom sa stáva tím s najkratším dosiahnutým časom.
 3. Okrem víťazného tímu budú udelené 3 špeciálne ceny:
  1. cena za dizajn - porota tvorená zástupcami organizátora určí najlepší vytvorený dizajn robota. Za dizajn sa napríklad považuje zakrytie elektronických častí, prípadne celého robota pri zachovaní funkčnosti (robot musí byť schopný sledovač čiaru)
  2. cena za marketing - získava ju tím s najvyšším počtom bodov. Body sa získavajú na základe dosiahnutých výsledkov zo sociálnych sietí Facebook, Instagram a Youtube. Výpočet je nasledovný: Marketingový_bod=počet_FB_page_likes+počet_Instagram_followers+(views_youtube*(likes-dislikes))
   1. odporúčame zriadiť facebook page - do výpočtu sa použije počet likes na facebook stránke
   2. odporúčame zriadiť instagram účet - do výpočtu sa použije počet sledovateľov (followers)
   3. odporúčame zriadiť youtube kanál - do výpočtu sa započíta suma všetkych videní daného kanála a rozdiel medzi likes a dislikes na jednotlivých videách
   4. všetky vami zriadené propagačné kanály zverejnite na svojej stránke
   5. pri propagácii využívajte #road2fei
   6. výpočet Marketingových bodov sa bude konať na základe počtov v deň konania súťaže o 10:00
  3. cena MathWorks - každý tím, ktorý pri návrhu riadiaceho algoritmu využije MATLAB/Simulink získava cenu MathWorks
 4. Výsledky budú zverejnené bezprostredne po ukončení súťaže po porade rozhodcov.

S rozhodcami sa na súťaži neháda! :)